Klauzula informacyjna

1.  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo- Usługowa Solid Car, Ul.Bema 8, 21-100 Lubartów, NIP: 7141869206, Regon: 061698875, tel.: 570438431 adres e-mail: solid.car@onet.pl
2.  Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji drogą e-meilową . Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. W związku z korespondencją e-meilową pomiędzy Państwem a Firmą Handlowo- Usługową Solid Car, mogącą polegać w szczególności na wycenie ofert, sporządzaniu dokumentów sprzedaży, realizacji zamówień., możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
- imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
- numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
- dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu.
3.  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: solid.car@onet.pl
4.  Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.
5.  Państwa dane mogą być przetwarzane przez Firmę Handlowo Usługową Solid Car dla celów ustalania lub dochodzenia przez nią roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
6.  Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom w celu prowadzenia korespondencji droga e-meilową .
7.  Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
8.  Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez F.H.U Solid Car. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie . F.H.U. Solid Car niezwłocznie skoryguje takie informacje.
9.  Ponadto, mają Państwo prawo do:
- wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy F.H.U Solid Car uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
- wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów firmy lub strony trzeciej;
- przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych F.H.U Solid Carw ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony F.H.U Solid Car i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności. F.H.U Solid Car będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki F.H.U Solid Car przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.
Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Firmy Handlowo Uslugowej Solid Car, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.